Jåvle-tïjje – Jultid

Dallah jåvle! Snart är det jul, och igår träffades Lyckseles nybörjarkurs i sydsamiska för sista gången det här året. Vi passade på att svarkelidh, fika tillsammans, och att lära oss jåvle-laavlomh, julsånger, och för en grupp människor som för ett par veckor sedan inte pratade samiska, var det otroligt luste, kul, och murreds, roligt, att se att vi klarade av att saemiestidh daaroen baakoej namhtegh, prata samiska utan svenska, ett litet tag av lektionen.

Hur säger man då God Jul på sydsamiska? Svaret är att det finns en hel del sätt att önska någon en trevlig julhelg, och det beror dels på vilket område man är ifrån, och dels om man ser på jul som en eller flera dagar.

Det vanligaste sättet att säga “God Jul” på är Lahkoe Jåvle! Andra säger hellre Lahkoeh Jåvlh!, eftersom de ser på julen som hela julhelgen, snarare än bara självaste julafton. Längre söderut är det vanligt att säga Lähkoe Jåvle och i det nordligaste området säger man lika gärna Buerie Jåvle, vilket liknar umesamiskans Buörrie Juvlla. På umesamiska kan man precis som på sydsamiska se på julen som ett par dagar, och därför går det alltså även att säga Buörrie Juvlijde! på umesamiska.

Stroehte, eller Jåvle-iehkede, julafton firar de flesta i Sverige jul nuförtiden, men traditionellt firades den samiska julen på Jåvlebiejjie, juldagen.

Här kommer några samiska julord och meningar som kan vara bra att ha i dessa tider:

 • Jåvle-aajja – jultomte. I samisk tradition fanns även jåvle-staaloe.
 • Jåvle-moere – julgran. Moere betyder egentligen träd, gran heter goese
 • Jåvle-vadtese – julklapp
 • naestie – stjärna
 • lopme-aajja – snögubbe
 • engkele – ängel
 • tjoevkese – stearinljus
 • daelvege – på vintern
 • Jåvle-laajpetjh – julkakor
 • Rijsegernie-kraavhtse – risgrynsgrön
 • Bovtsh – renar
 • Slärra – släde
 • Mejtie daesnie naan gïempes maanah?  – Finns det några snälla barn här?
 • Jïjnjh gäjhtoeh jåvle-vadtesen åvteste! – Tusen tack för julklappen!
 • Mejtie datne leah Jåvle-aajjan bovtsh vuajneme? – Har du sett jultomtens renar?
 • Sïjhth jåvle-moereb mannine feevredh? – Vill du klä julgranen med mig?
 • Vedtieh jåvle-tjuvlieb munnjien! – Ge mig en julkyss
 • Daen jaepien manne leab joekoen gïempes årrome – I år har jag varit riktigt snäll

Och för de som vill lära sig lite julsånger så finns “Härlig är Jorden” att lyssna på här, texten kommer här under:

Hearloeh lea eatneme,
Hearloeh Aehtjien elmie,
Sealoej pilgrimmebaalkesne
Tjirreh dej tjaebpies
Eatnemen rijhkih
Paaradijsese vaedtsebe

Aejkieh dah båetieh
Aaejkieh gelkieh vaesedh
Boelveh vihth boelvi minngelen
Ij gïelehtovveh
Laavlome elmien
Sealoej laavlome aavoden

Eengkeleh voestegh
Laavloejin dam jïjjen
Ryöjnessjäjjide laavlomem
Almetje aavodh
Baerniem bööti
Raeffie bïjre gaajhk’ eatnemen

En annan rolig julsång är “Julgranen”. Texten får ni här under, och vill ni så kan ni lyssna på den här.

Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah kruanah gåehtsuvh
Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah kruanah gåehtsuvh
Abpe jaepieb nimhtie vååjnh
gïesege jah daalvege
Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah kruanah gåehtsuvh

Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah tjaebpies naestie
Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah tjaebpies naestie
Dïhte tjuavka mijjese
elmien maanam vuesehte
Jåvle-moere, jåvle-moere
dov leah tjaebpies naestie

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s