Varifrån kommer du? Vart ska du?

När man introducerat sig själv och berättat vad man heter, kan det vara bra att kunna berätta om varifrån man kommer, var man bor, och var man ska. Sydsamiska är ett språk med många kasus, och därför är dessa frågor perfekta för att börja jobba med just dessa, då de på ett enkelt sätt introducerar kasus-ändelserna för från, till och i/var.

Om man frågar någon var hen bor, så säger man gusnie datne leah årroeminie? 

Man kan svara på två sätt – antingen säger man manne leab X-sne årroeminie, vilket kan översättas med engelskans I’m living in X, eller så säger man manne X-sne årroeb. Ändelsen -sne/isnie kallas för inessiv, och används istället för det svenska ordet “i”. De allra flesta ord får -sne som ändelse, men vissa ord, framför allt de med tre stavelser, förlorar slutvokalen och då lägger man till -isnie istället.

Men vad är nu egentligen en stavelse? Kolla på den här filmen så förstår du! Och vokaler, det är helt enkelt bokstäverna a, o, u, å, e, i, y, ä och ö.

Här följer några exempel.

 • Liksjoe → Liksjosne (Lycksele)
 • Staare → Staaresne (Östersund)
 • Luspie → Luspesne (Storuman)
 • Vualtjere → Vueltjerisnie (Vilhelmina)
 • Ubmeje → Ubmejisnie (Umeå)

Om man skall fråga varifrån någon kommer så använder man sig av ett nytt kasus som kallas för elativ. Ändelserna för elativ fungerar på samma sätt som inessiv, och ser ut så här:

-ste/istie

 • Gubpede datne båatah? Varifrån kommer du?
 • Manne Liksjoste båatab  – Jag kommer ifrån Lycksele
 • Dïhte Ubmejistie båata – Hon kommer ifrån Umeå

Till sist har vi alltså illativ, ett kasus som visar vart någonting ska, och det ser ut så här:

-se/jasse

Frågeordet här är gåabph.

 • Gåabph edtjh (datne)? – Vart ska du?
 • Manne edtjeb Liksjose – Jag ska till Lycksele
 • Dah edtjieh Ubmijasse – de ska till Umeå
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s