Saemien kuvsjen gyhtjelassh

 • Guktie dov nomme? – Vad heter du
 • Guktie dov nïejten bïenjen åelkies juelkien nomme? Vad heter din dotters hunds högra ben?
 • Man båeries datne? – Hur gammal är du?
 • Gusnie datne leah årroeminie? – Var bor du?
 • Gåabph edtjh datne? Vart ska du?
 • Gosse tjoereb daab bïejedh? – Vars ska jag he den?
 • Gustie leah voejeb vaelteme – Varifrån har du tagit smöret?
 • Gubpede datne båatah? Varifrån kommer du?
 • Gogkoe vaadtsa? På vilken väg går hon?
 • Guktie tjoereb daab darjobh – Hur ska jag göra det?
 • Gåessie gaavnedibie? – När ses/träffas vi?
 • Mannasinie tjyöresth? Varför gråter du?
 • Magkeres tjaste lea dov eeremes tjaste? Vilken glass är din favoritglass?
 • Gïe lea daam dorjeme! Vem har gjort det!
 • Gïen tjohpem dohte – Vems mössa är det där?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s